« مظفرالدین شاه , سه هفته پس از تحصن معترضان در سفارت انگلیس , مشیرالدوله , یکی از دولتمردان برجسته آزادیخواه را به نخست وزیری برگزید و اعلامیه تشکیل مجلس شورای ملی را امضا کرد . بدین ترتیب , انقلاب پایان یافته بود ولی مبارزه برای مشروطیت تازه آغاز شده بود . »

در نوشته و مطالب زیر , روسای مجلس شورای ملی از سال 1285 به بعد نوشته شده است , که به صورت تیتر وار نشان داده خواهد شد :

دوره اول مجلس شورای ملی

افتتاح 14/مهر/ 1285 خورشیدی برابر با 7 اکتبر 1907

مرتضی قلی خان هدایت ( صنیع الدوله ) 11 ماه

حاج مبرزا محمود خان احتشام السلطنه 6 ماه

میرزا اسماعیل خان ممتاز الدوله تا 2 تیر 1287

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره دوم مجلس شورای ملی …..24/آبان 1288

میرزا صادق خان مستشارالدوله ( وی در 13 تیر 1289 استعقا نمود و در 15 تیر 1289 محمد علی خان ذکاء الملک به جای وی نشست . در اجلاسیه چهارم مجلس , حسین خان موتمن الملک به ریاست برگزیده شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره سوم مجلس شورای ملی 14/آذر/ 1293

حسین پیرنیا ( موتمن الملک )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره چهارم مجلس شورای ملی اول /تیر/ 1300

حسین پیرنیا ( موتمن الملک )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره پنجم مجلس شورای ملی 22/بهمن/1302

میرزا حسین خان پیرنیا ( موتمن الملک ) . در تاریخ 19/مهر/1304 میرزا حسن خان مستوفی به ریاست برگزیده شد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره ششم مجلس شورای ملی 19/تیر/1305

سید محمد تدین …. در 15/فروردین 1306 میرزا حسین خان پیرنیا به ریاست برگزیده شد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره هفتم مجلس شورای ملی 14/مهر/ 1307

حسین دادگر ( عدل الملک )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره هشتم مجلس شورای ملی 24/آذر/1309

حسین دادگر ( عدل الملک )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره نهم مجلس شورای ملی 24/اسفند/1311

حسین دادگر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره دهم مجلس شورای ملی 15/خرداد 1314

میرزا حسن خان اسفندیاری ( محتشم السلطنه )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره یازدهم مجلس شورای ملی 20/شهریور/1316

میرزا حسن خان اسفندیاری ( محتشم السلطنه )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره دوازدهم مجلس شورای ملی 3/آبان/1318

میرزا حسن خان اسفندیاری ( محتشم السلطنه )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره سیزدهم مجلس شورای ملی 22/آبان/1320

میرزا حسن خان اسفندیاری ( محتشم السلطنه )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره چهاردهم مجلس شورای ملی 6/اسفند1322

سید محمد صادق طباطبایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره پانزدهم مجلس شورای ملی 25/تیر 1326

رضا حکمت ( سردار فاخر )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره شاننزدهم مجلس شورای ملی 20/بهمن/1328

رضا حکمت ( سردار فاخر )…. از این تاریخ به بعد , هیئت رئیسه برای یک سال انتخاب می شوند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره هفدهم مجلس شورای ملی7/اردیبهشت/ 1331

در اجلاسیه اول دکتر حسن امامی ( امام جمعه تهران ) تا 16 مرداد 1331 عهده دار این مقام بود . و از تاریخ 16/مرداد 1331 تا 10/ تیر 1332 آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی ریاست مجلس را به عهده داشت .

در اجلاسیه دوم , دکتر عبدالله معظمی

به موجب فرمان همایونی در 28/آبان/ 1332 مجلس شورای ملی منحل اعلام شد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره هجدهم مجلس شورای ملی 27/اسفند/1332

رضا حکمت ( سردار فاخر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره نوزدهم مجلس شورای ملی 10/خرداد/1335

رضا حکمت ( سردار فاخر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره بیستم مجلس شورای ملی 2/اسفند/1339

رضا حکمت ( سردار فاخر )

انحلال مجلس توسط شاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی 14/مهر/1342

مهندس عبدالله ریاضی

دوره مدت مجلس به 4 سال افزایش پیدا کرد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی 14/مهر/1346

فرمان انحلال مجلس بیست و دوم در تاریخ 9/شهریور/1350 به مناسبت جشن های 2500 ساله شاهنشاهی صادر و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی بوسیله شاه گشایش یافت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی 9/شهریور 1350

مهندس عبدالله ریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی 17/شهریور/1354 برابر با اول رمضان 1395 و 8/سپتامبر 1975

مهندس عبدالله ریاضی …. در مهرماه 1357 دکتر جواد سعید ب ریاست مجلس برگزیده شد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انقلاب سال 1357 در ایران و پایان سلطنت پهلوی و حکومت شاهنشاهی …. استقرار جمهوری اسلامی تغییر اساسی در نهادهای سیاسی :

دوره اول مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1359

اکبر هاشمی رفسنجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره دوم مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1363

اکبر هاشمی رفسنجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره سوم مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1367

مهدی کروبی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره چهارم مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1371

ناطق نوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره پنجم مجلس شورای اسلامی 12/خرداد/1375

ناطق نوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره ششم مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1379

مهدی کروبی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره هفتم مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1383

غلامعلی حداد عادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 7/خرداد/1386

؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع : از مشروطه تا جمهوری : نگاهی به ادوار مجلس قانونگذاری در دوران مشروطیت , تحقیق و نگارش : یونس مروارید , نشر اوحدی ( تهران ) , چاپ 1377, جلدهای اول , دوم و سوم .

Advertisements